• Indikácie
  Dospelým pacientom s diabetes mellitus 2. typu je Sitagliptin Wörwag indikovaný na zlepšenie
  kontroly glykémie:

  Ako monoterapia
  • u pacientov nedostatočne kontrolovaných samotnou diétou a cvičením, pre ktorých nie je vhodný metformín z dôvodu kontraindikácií alebo intolerancie.

  Ako duálna perorálna liečba v kombinácii
  • s metformínom, ak diéta a cvičenie plus samotný metformín nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie.
  • s derivátom sulfonylmočoviny, ak diéta a cvičenie plus maximálna tolerovaná dávka samotného derivátu sulfonylmočoviny nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie a ak z dôvodu kontraindikácií alebo intolerancie nie je vhodný metformín.
  • s agonistom gama receptora aktivovaného proliferátorom peroxizómu (PPARγ) (t. j. tiazolidíndiónom), ak je vhodné použiť PPARγ agonistu a ak diéta a cvičenie plus samotný PPARγ agonista nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie.

  Ako trojitá perorálna liečba v kombinácii
  • s derivátom sulfonylmočoviny a metformínom, ak diéta a cvičenie plus duálna liečba týmito liekmi nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie.
  • s PPARγ agonistom a metformínom, ak je použitie PPARγ agonistu vhodné a ak diéta a cvičenie plus duálna liečba týmito liekmi nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie.

  Sitagliptin Wörwag je tiež indikovaný ako prídavná liečba k inzulínu (s metformínom alebo bez
  metformínu), ak diéta a cvičenie plus stabilná dávka inzulínu nezabezpečia dostatočnú kontrolu
  glykémie.
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá tableta obsahuje monohydrát sitagliptínium-chloridu zodpovedajúci 100 mg sitagliptínu.
  Pomocné látky so známym účinkom:

  Jadro tablety:
  • hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza
  • sodná soľ kroskarmelózy
  • stearyl-fumarát sodný
  • stearát horečnatý

  Filmový obal tablety (100 mg):
  • polyvinylalkohol
  • oxid titaničitý (E171)
  • makrogol 3350
  • mastenec
  • žltý oxid železitý (E172)
  • červený oxid železitý (E172)
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Dávkovanie
  Dávka je 100 mg sitagliptínu jedenkrát denne. Pri použití v kombinácii s metformínom a/alebo PPARγ agonistom, dávka metformínu a/alebo PPARγ agonistu sa má zachovať a Sitagliptin Wörwag podávať súbežne.

  Keď sa Sitagliptin Wörwag s podáva v kombinácii s derivátom sulfonylmočoviny alebo s inzulínom, môže sa zvážiť nižšia dávka derivátu sulfonylmočoviny alebo inzulínu, aby sa znížilo riziko hypoglykémie (pozri časť 4.4).

  Ak sa vynechá dávka Sitagliptinu Wörwag, má sa užiť hneď, ako si na to pacient spomenie. V ten istý deň sa nesmie užiť dvojnásobná dávka.

  Spôsob podávania
  Sitagliptin Wörwag sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
 • Veľkosti balenia
  • 30 Tabliet - Kód ŠÚKL 2058E
  • 98 Tabliet - Kód ŠÚKL 2059E
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie