Hlásenie nežiaducich účinkov

a) Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaducich účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26,
Tel: + 421 2 507 01 206
Fax: + 421 2 507 01 237

Elektronický formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov:
https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1

e-mail: neziaduce.ucinky(at)sukl.sk

b) alebo prosím kontaktujte naše oddelenie bezpečnosti liečiv na e-mail:
PV-Woerwag(at)neoxcro.com