• Indikácie
  Mierna až stredne závažná esenciálna hypertenzia.
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá tableta obsahuje 0,4 mg moxonidínu.

  Pomocné látky:
  Jadro tablety: monohydrát laktózy, krospovidón, povidón K25, magnéziumstearát.
  Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E 172)
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Dospelí:
  Liečba sa musí začať s najnižšou dávkou moxonidínu. To znamená, denná dávka 0,2 mg moxonidínu ráno. Ak je terapeutický účinok nedostatočný, dávka sa môže po troch týždňoch zvýšiť na 0,4 mg. Táto dávka sa môže podávať ako jednorazová dávka (užíva sa ráno) alebo ako rozdelená denná dávka (ráno a večer). Ak sú výsledky po ďalších 3 týždňoch stále nedostatočné, dávkovanie sa môže ďalej zvýšiť na maximum 0,6 mg podávaných rozdelene ráno a večer. Jednorazová dávka 0,4 mg moxonidínu a denná dávka 0,6 mg moxonidínu sa nemá prekročiť.

  Pediatrická populácia
  Moxonidín sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov, keďže nie sú dostupné postačujúce terapeutické údaje.

  Starší ľudia:
  Za predpokladu, že nie je porušená funkcia obličiek, odporúčaná dávka je rovnaká ako pre dospelých. Avšak, zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou, pretože starší ľudia môžu byť viac vnímaví na kardiovaskulárne účinky liekov znižujúcich krvný tlak (pozri časť 4.4).

  Dĺžka podávania

  Liečba sa nesmie náhle ukončiť, ale vysadiť v priebehu 2 týždňov (pozri tiež časť 4.4).

  Spôsob podávania

  Keďže súbežné užitie s jedlom neovplyvňuje farmakokinetiku moxonidínu, moxonidín sa môže užívať pred, počas alebo po jedle. Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín.
 • Veľkosti balenia
  • 30 Tabliet - Kód ŠÚKL 42658
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie