• Indikácie
  Liečba diabetes mellitus 2. typu, najmä u obéznych pacientov, keď sa predpísanou diétou a cvičením samostatným nedosiahne adekvátna kontrola glykémie.
  • U dospelých sa Metfogamma 500 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

  • U detí vo veku od 10 rokov a u dospievajúcich sa Metfogamma 500 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.

  Zistilo sa, že použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov s diabetom 2. typu po nedostatočných dietetických opatreniach znižuje výskyt diabetických komplikácií
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 389,9 mg metformínu. Pomocné látky: sodná soľ karboxymetylškrobu, kukuričný škrob, povidón K30, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý (E171), propylénglykol, makrogol 6000, mastenec.
 • Dávkovanie a spôsob užívania

  Dospelí

  Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:
  • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne podávaná počas alebo po jedle. Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť podľa výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka je 3 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 3 samostatných dávkach.

  • Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: prerušte liečbu iným liečivom a začnite liečbu metformínom s vyššie uvedenou dávkou.


  Kombinácia s inzulínom:Metformín a inzulín sa môžu použiť v kombinácii za účelom dosiahnutia lepšej kontroly glykémie. Zvyčajná začiatočná dávka metformíniumchloridu je 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, kým dávkovanie inzulínu sa upraví na základe výsledkov glykémie.

  Starší pacienti:

  Vzhľadom na možnosť zníženej renálnej funkcie u starších pacientov, dávkovanie metformínu sa upravuje na základe renálnej funkcie. Z týchto dôvodov je potrebné pravidelne monitorovať funkciu obličiek (pozri časť 4.4).

  Pediatrická populácia

  Monoterapia a kombinácia s inzulínom
  • Metfogamma 500 sa môže používať u detí od 10 rokov a dospievajúcich.

  • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne, podaná počas jedla alebo po jedle.


  Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka je 2 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 2 alebo v 3 samostatných dávkach.

  Spôsob podávania


  Metfogamma 500 je určená na vnútorné použitie a môže sa užívať počas alebo po jedle.
 • Veľkosti balenia
  • 30 Tabliet - Kód ŠÚKL 33921
  • 120 Tabliet - Kód ŠÚKL 33922
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie