• Indikácie
  Liečba diabetes mellitus 2. typu, najmä u obéznych pacientov, keď sa predpísanou diétou a cvičením samostatným nedosiahne adekvátna kontrola glykémie.
  • U dospelých sa Metfogamma 1000 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

  • U detí vo veku od 10 rokov a u dospievajúcich sa Metfogamma 1000 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


  Zistilo sa, že použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov s diabetom 2. typu po nedostatočných dietetických opatreniach znižuje výskyt diabetických komplikácií
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu. Pomocné látky: Jadro tablety: hypromelóza, povidón (K 25), magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171).
 • Dávkovanie a spôsob užívania

  Dospelí

  Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:
  Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne podávaná počas alebo po jedle.

  Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť podľa výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.

  U pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky metformíniumchloridu (2 až 3 g denne), je možné zameniť dve filmom obalené tablety Metfogammy 500 za jednu filmom obalenú tabletu Metfogammy 1000.

  Maximálna odporúčaná dávka je 3 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 3 samostatných dávkach.

  Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: prerušte liečbu iným liečivom a začnite liečbu metformínom s vyššie uvedenou dávkou.

  Kombinácia s inzulínom:
  Metformín a inzulín sa môžu použiť v kombinácii za účelom dosiahnutia lepšej kontroly glykémie. Zvyčajná začiatočná dávka metformíniumchloridu je 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, kým dávkovanie inzulínu sa upraví na základe výsledkov glykémie.

  Starší pacienti:
  Dávkovanie metformínu sa upravuje na základe renálnej funkcie, vzhľadom na možnosť zníženej renálnej funkcie u starších pacientov. Z týchto dôvodov je potrebné pravidelne monitorovať funkciu obličiek (pozri časť 4.4).

  Pacienti s poruchou funkcie obličiek

  Metformín môžu užívať pacienti s miernou poruchou funkcie obličiek stupeň 3a (klírens kreatinínu
  [CrCl] 45 – 59 ml/min, alebo odhadovaná hodnota glomerulárnej filtrácie [eGFR] 45 – 59 ml/min/1,73m2) iba v prípade, že netrpia iným ochorením, ktoré by zvyšovalo riziko laktátovej acidózy a s následnou úpravou dávkovania:

  Počiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu raz denne.

  Maximálna denná dávka je 1000 mg, rozdelená do 2 dávok. Funkciu obličiek je potrebné dôkladne monitorovať (každých 3 až 6 mesiacov).

  Ak dôjde k poklesu CrCl pod 45 ml/min alebo eGFR pod 45 ml/min/1,73m2, musí sa liečba okamžite ukončiť.

  Pediatrická populácia

  Monoterapia a kombinácia s inzulínom
  • Metfogamma 1000 sa môže používať u detí od 10 rokov a dospievajúcich.

  • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne, podaná počas jedla alebo po jedle.

  Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka je 2 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach.
 • Veľkosti balenia
  • 120 - Kód ŠÚKL 47009
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie