• Indikácie
  Prevencia aterotrombotických príhod
  Klopidogrel je indikovaný:

  dospelým pacientom po infarkte myokardu (časový interval začiatku liečby je od niekoľkých dní až do 35 dní), po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode (časový interval začiatku liečby je od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením.

  dospelým pacientom s akútnym koronárnym syndrómom:

  • akútny koronárny syndróm bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non Q-infarkt myokardu), vrátane pacientov podrobujúcich sa zavedeniu stentu po perkutánnom koronárnom zákroku, v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)

  • akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST v kombinácii s ASA u farmakologicky
   liečených pacientov vhodných na trombolytickú liečbu.  Prevencia aterotrombotických a tromboembolických príhod pri atriálnej fibrilácii

  U dospelých pacientov s atriálnou fibriláciou, u ktorých liečba antagonistami vitamínu K (VKA) nie je vhodná a majú minimálne jeden rizikový faktor cievnej príhody a nízke riziko krvácania, je klopidogrel indikovaný v kombinácii s ASA na prevenciu aterotrombotických a tromboembolických príhod vrátane náhlej cievnej mozgovej príhody.
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu.

  Pomocné látky so známym účinkom:
  Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg hydrogenovaného ricínového oleja, 177,50 mg laktózy a 1,2 mg butylhydroxyanizolu.
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Dávkovanie

  Dospelí a pacienti vo vyššom veku

  Klopidogrel sa má podávať ako jednorazová denná 75 mg dávka.

  U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom:
  • bez elevácie segmentu ST (nestabilná angína pektoris alebo non Q-infarkt myokardu): liečba klopidogrelom sa má začínať jednorazovou nasycovacou dávkou 300 mg a potom sa má pokračovať dávkovaním klopidogrelu 75 mg raz denne (spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v dávke od 75 mg do 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávkovanie ASA nepresahovalo 100 mg. Optimálna dĺžka liečby sa oficiálne nestanovila. Údaje získané z klinických skúšaní podporujú užívanie klopidogrelu počas 12 mesiacov, pričom maximálny prospech sa pozoroval v 3. mesiaci užívania (pozri časť 5.1).
  • pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou segmentu ST: klopidogrel sa má podávať ako jednorazová denná dávka 75 mg s počiatočnou nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U pacientov starších ako 75 rokov sa klopidogrel má začať podávať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa má začínať podľa možnosti čím skôr, hneď po tom, ako sa objavia príznaky, a má trvať najmenej 4 týždne. Prínos kombinácie klopidogrelu s ASA po období dlhšom ako 4 týždne sa v tomto nastavení neskúmal (pozri časť 5.1).


  U pacientov s atriálnou fibriláciou sa klopidogrel musí podávať v jednej dennej dávke 75 mg. ASA (75 – 100 mg denne) sa musí iniciovať a následne podávať v kombinácii s klopidogrelom (pozri časť 5.1).

  V prípade vynechania dávky:
  • Počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

  • Po uplynutí viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.


  Pediatrická populácia

  Klopidogrel sa nesmie používať u detí z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti (pozri časť 5.1).

  Poškodenie funkcie obličiek

  Terapeutické skúsenosti u pacientov s poruchou funkcie obličiek sú obmedzené (pozri časť 4.4).

  Poškodenie funkcie pečene

  Terapeutické skúsenosti u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu, sú obmedzené (pozri časť 4.4).

  Spôsob podávania
  Na perorálne použitie.
  Môže sa podávať s jedlom alebo nalačno.
 • Veľkosti balenia
  • 14 Tabliet - Kód ŠÚKL 80260
  • 84 Tabliet - Kód ŠÚKL 80262
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie