• Indikácie
  Esenciálna hypertenzia.
  Chronická stabilná angína pektoris.
  Podporná liečba stabilného, stredne závažného až závažného zlyhania srdca.
 • Produkt a jeho zloženie
  Jedna tableta obsahuje 25 mg karvedilolu.
  Pomocná látka so známym účinkom: laktóza
  Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety
  95 mg laktózy v jednej tablete
 • Dávkovanie a spôsob užívania

  Esenciálna hypertenzia

  Karvedilol sa môže pri liečbe esenciálnej hypertenzie podávať samostatne alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, najmä s tiazidovými diuretikami. Odporúča sa dávkovanie raz denne, avšak odporúčaná maximálna jednotlivá dávka je 25 mg a odporúčaná maximálna denná dávka je 50 mg.

  Dospelí
  Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg na deň. Ak je to potrebné, dávka sa môže ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch.

  Starší ľudia
  Odporúčaná počiatočná dávka v liečbe hypertenzie je 12,5 mg raz denne, ktorá môže byť pre ďalšie pokračovanie liečby dostačujúca. Ak je terapeutická odpoveď na túto dávku nedostatočná, dávka sa môže postupne zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch.

  Chronická stabilná angína pektoris

  Dospelí:
  Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg dvakrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže postupne zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna odporúčaná denná dávka je 100 mg, ktorá sa rozdelí do dvoch dávok (dvakrát denne).

  Starší ľudia
  Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg dvakrát denne, ktorá je maximálnou odporúčanou dennou dávkou.

  Zlyhanie srdca

  Liečba stredne závažného až závažného zlyhania srdca prebieha spolu so štandardnou základnou liečbou diuretikami, inhibítormi ACE, digitalisom a/alebo vazodilatátormi. Pacient má byť klinicky stabilizovaný (bez zmien v NYHA klasifikácii, bez hospitalizácie pre zlyhanie srdca) a základná liečba musí byť stabilizovaná najmenej 4 týždne pred nasadením liečby. Okrem toho, pacient má mať zníženú ejekčnú frakciu ľavej komory srdca a frekvenciu srdca vyššiu ako 50 úderov/min. a systolický tlak krvi vyšší ako 85 mmHg (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

  Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas 2 týždňov. Ak je počiatočná dávka pacientom dobre tolerovaná, dávka karvedilolu sa môže zvýšiť v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch najprv na 6,25 mg dvakrát denne, potom na 12,5 mg dvakrát denne až na 25 mg dvakrát denne. Odporúča sa dávku zvyšovať až na najvyššiu možnú dávku tolerovanú pacientom.

  Odporúčaná maximálna dávka je 25 mg podaná dvakrát denne u pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 85 kg a 50 mg dvakrát denne u pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 85 kg za predpokladu, že zlyhanie srdca nie je závažné. Zvýšenie dávky na 50 mg dvakrát denne sa má uskutočniť starostlivo pod prísnym lekárskym dozorom pacienta.

  Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky sa môže vyskytnúť prechodné zhoršenie príznakov zlyhania srdca, najmä u pacientov so závažným zlyhaním srdca a/alebo pri liečbe vysokými dávkami diuretík. Tento stav si zvyčajne nevyžaduje prerušenie liečby, avšak dávka lieku sa nemá zvyšovať. Po začatí liečby karvedilolom a po zvýšení dávky má byť pacient sledovaný lekárom/kardiológom.

  Pred každým zvýšením dávky sa má pacient vyšetriť pre možný výskyt príznakov zhoršenia zlyhania srdca alebo príznakov nadmernej vazodilatácie (napr. činnosť obličiek, telesná hmotnosť, krvný tlak, srdcová frekvencia, rytmus činnosti srdca). Zhoršenie srdcového zlyhania alebo retencia tekutín sa lieči zvýšením dávky diuretík a dávka karvedilolu sa nemá zvyšovať, pokiaľ sa stav pacienta stabilizuje. Ak sa objaví bradykardia alebo predĺženie času AV vedenia, je potrebné najprv sledovať hladinu digoxínu. Niekedy je potrebné znížiť dávku karvedilolu alebo dočasne prerušiť liečbu. Aj v týchto prípadoch však môže úspešne pokračovať titrácia dávky karvedilolu.

  Ak bola liečba karvedilolom prerušená viac ako 2 týždne, opätovná liečba má začať s dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne zvyšovať podľa vyššie uvedených odporúčaní.

  Renálna insuficiencia

  Dávkovanie sa stanovuje u každého pacienta individuálne, avšak farmakokinetické parametre nenaznačujú, že je potrebná úprava dávkovania karvedilolu u pacientov s renálnym zlyhaním.

  Stredne závažná dysfunkcia pečene

  Môže byť potrebná úprava dávkovania.

  Pediatrická populácia

  Bezpečnosť a účinnosť karvedilolu u detí < 18 rokov nebola stanovená.

  Starší ľudia
  Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky karvedilolu a preto majú byť starostlivejšie sledovaní.

  Tak ako iné betablokátory, karvedilol sa má postupne vysadiť z liečby a to najmä u pacientov s postihnutím koronárnych ciev (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

  Spôsob podávania
  Tablety nie je nutné užívať spolu s jedlom. Avšak u pacientov so srdcovým zlyhaním sa odporúča užívať karvedilol spolu s jedlom, aby sa znížila jeho absorpcia a znížilo sa riziko ortostatickej hypotenzie.
 • Veľkosti balenia
  • 30 Tabliet - Kód ŠÚKL 90171
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie