Moxogamma® 0,2

účinná látka a množstvo: moxonidín 0,2 mg
lieková forma: filmom obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
30 filmom obalené tablety 42638

Zloženie

Každá tableta obsahuje 0,2 mg moxonidínu. Pomocné látky:Jadro tablety: monohydrát laktózy, krospovidón, povidón K25, magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E 172)

Indikácie

Mierna až stredne závažná esenciálna hypertenzia.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na moxonidín alebo na niektorú z pomocných látok, syndróm chorého sínusu alebo sinoatriálna blokáda, bradykardia (menej ako 50 úderov/min v pokoji), závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min, koncentrácia kreatinínu v sére > 160 µmol/l), anamnéza angioneurotického edému, atrioventrikulárna blokáda 2. a 3. stupňa, malígna arytmia, zlyhanie srdca, závažné koronárne arteriálne ochorenie alebo nestabilná angína pectoris, závažné ochorenie pečene.

Nežiaduce účinky

Najmä na začiatku liečby sa veľmi často vyskytuje suchosť v ústach, bolesť hlavy, celková slabosť a závraty. Frekvencia a intenzita týchto príznakov sa obvykle znižuje po opakovanom podávaní lieku.Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 11/2008

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Moxogamma® 0,2

  • centrálne antihypertenzívum

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie