Metfogamma® 1000

účinná látka a množstvo: metformíniumchlorid 1000 mg
lieková forma: filmom obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
120 filmom obalené tablety 47009

Zloženie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu. Pomocné látky: Jadro tablety: hypromelóza, povidón (K 25), magnéziumstearát. Obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171)

Indikácie

Liečba diabetes mellitus 2. typu), najmä u obéznych pacientov, keď samotná predpísaná diéta a cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie. U dospelých sa liek Metfogamma® 500 môže podávať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami, alebo s inzulínom. Deťom starším ako 10 rokov a mladistvým sa liek Metfogamma® 500 môže podávať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom. Zistilo sa, že použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov s diabetom 2. typu po nedostatočných dietetických opatreniach znižuje výskyt diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).

Kontraindikácie

Precitlivenosť na metformíniumchlorid alebo na niektorú z pomocných látok ,diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma, zlyhanie obličiek alebo porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min.), akútne stavy, ktoré môžu viesť k zhoršeniu funkcie obličiek napr. dehydratácia, ťažká infekcia, šok, intravenózne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť 4.4),akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu tkanív napr. kardiálna alebo respiračná insuficiencia, nedávny infarkt myokardu, šok ,nedostatočná funkcia pečene, akútna intoxikácia alkoholom, chronický alkoholizmus,dojčenie

Nežiaduce účinky

Veľmi časté :gastrointestinálne symptómy ako sú nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti. Najčastejšie sa vyskytujú na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Na predchádzanie týchto gastrointestinálnych symptómov sa odporúča rozdeliť dennú dávku metformíniumchloridu na 2 alebo 3 dávky užívané počas alebo po jedle. Postupné zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu. ...Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 02/2008

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Metfogamma® 1000

  • antidiabetikum

neobsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie