Odborné dokumenty

informácia pre odbornú verejnosť - súhrn charakteristických vlastností lieku (.doc)

Obsah dokumentu:

 1. Názov lieku
 2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
 3. Lieková forma
 4. Klinické údaje
 5. Farmakologické vlastnosti
 6. Farmaceutické informácie
 7. Držiteľ rozhodnutia o registráciI
 8. Registračné číslo
 9. Dátum PRVEJ registrácie/ Predĺženia registrácie
 10. Dátum revízie textu

 

písomná informácia pre používateľa - PIL (.doc)

Obsah dokumentu:

 1. Čo je Magnerot a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnerot
 3. Ako užívať Magnerot
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Magnerot
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov