Hlásenie nežiaducich účinkov

Táto stránka je určená na hlásenie nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti
s užívaním liekov spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Pre pacientov:

Hlásenie vedľajších účinkov

a) Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, 
tel: + 421 2 507 01 206,
fax: + 421 2 507 01 237,
internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,
e-mail: neziaduce.ucinky(at)sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Vyplňte prosím formulár na hlásenie nežiaducich účinkov na internetovej adrese https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraNew&mId=2

b) alebo prosím kontaktujte kanceláriu v Bratislave 02/44 88 99 20,
e-mail: info(at)woerwagpharma.sk


Pre zdravotníckych pracovníkov:

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

a) Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26,
tel: + 421 2 507 01 206,
fax: + 421 2 507 01 237,
internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,
e-mail: neziaduce.ucinky(at)sukl.sk.

Vyplňte prosím formulár na hlásenie nežiaducich účinkov na internetovej adrese https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraNew&mId=2

b) alebo prosím kontaktujte nášho medicínskeho reprezentanta alebo kanceláriu v Bratislave 02/44 88 99 20, e-mail: info(at)woerwagpharma.sk

c) alebo prosím vyplňte formulár na hlásenie nežiaducich účinkov.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Stolárska 35
831 06  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
Fax: +421 (2) 44 88 05 71
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk