Hlásenie nežiaducich účinkov

a) Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaducich účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26,

Tel: + 421 2 507 01 206
Fax: + 421 2 507 01 237
Elektronický formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov:
https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1
e-mail: neziaduce.ucinky(at)sukl.sk.

b) alebo prosím kontaktujte naše oddelenie bezpečnosti liečiv na e-mail:
PV-Woerwag(at)neoxcro.com

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov